กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Division of Guidance and Alumni Relations

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

              กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานด้านการสนุบสนุนของมหาวิทยาลัย
มีภารกิจในการบริหารจัดการ การให้บริการและการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพและวิชาชีวิตให้แก่นักศึกษาและบัณฑิตโดยจัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 งาน ดังนี้

  1. งานบริหารและธุรการ 
  2. งานจัดหางาน 
  3. งานแนะแนว 
  4. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
  5. งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
  6. งานสหกิจศึกษา 

             เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ตัดโอนงานสหกิจศึกษา ไปสังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อรองรับการให้บริการของนักศึกษา กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงปรับเปลี่ยนชื่อจากเดิม เป็น  
“กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่อง ปรับเปลี่ยนชื่อ“กองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์” พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558  และได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2558  และตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการ กองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2558เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ใหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2552  ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีและได้แบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนวฯ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยแบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้

  1. งานบริหารและธุรการ
  2. งานจัดหางาน 
  3. งานแนะแนว 
  4. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
  5. งานกองทุนเพื่อการศึกษา 

บุคลากร

กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น  16 คน  แบ่งตามประเภทการจ้าง ดังนี้

  1. พนักงานมหาวิทยาลัย 13 คน
  2. พนักงานราชการ   1 คน
  3. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)          2 คน

การให้บริการของกองแนะแนวฯ : งานบริหารและธุรการ

  1. เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานด้านสารบรรณและงานเอกสาร
  2. จัดทำนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการประจำปี แผนพัฒนาบุคลากรควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ
  3. กำกับดูแลและปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ พัสดุ งานประชุม และการประชาสัมพันธ์
  4. การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและขีดความความสามารถแก่บุคลากร

 การให้บริการของกองแนะแนวฯ : งานจัดหางาน

  1. บริการจัดหางาน การหารายได้พิเศษระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษา
  2. บริการฐานข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ข่าวสารการรับสมัครงาน ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่นักศึกษาด้านการหางานทำ
  3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ ในการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์
  4. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้เตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษาในการก้าวสู่โลกอาชีพ

การให้บริการของกองแนะแนวฯ : งานแนะแนว

  1. บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร ด้านวิชาการ กิจกรรม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
  2. ทุนการศึกษา จัดหาแหล่งทุนการศึกษา ประสานหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อระดมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. แนะแนวการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาการและวิชาชีพ

การให้บริการของกองแนะแนวฯ : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

  1. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ศิษย์เก่าในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เครือข่ายศิษย์เก่า
  2. จัดทำทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้
  4. จัดกิจกรรม/โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศิษย์เก่า

การให้บริการของกองแนะแนวฯ : งานกองทุนเพื่อการศึกษา

  1. ดำเนินการให้กู้ยืมเงิน กยศ. ทุกขั้นตอน
  2. การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ.
  3. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา กยศ.
 

4. ติดต่อ ประสานงาน ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง

ปรัชญา

 

"ให้อาวุธทางปัญญา คือ ให้การศึกษาและวิชาชีวิต" 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

"เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการ

สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์"

 

 

พันธกิจ

พันธกิจ

  1. มุ่งส่งเสริม พัฒนา เพิ่มคุณภาพนักศึกษา และบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
    ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา
    หรือกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
และหน่วยงานอื่น ๆ
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษา
  3. มุ่งบริการและพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าให้มีความพร้อมด้านวิชาการ
    วิชาชีพและวิชาชีวิต สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
  4. ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายกับศิษย์เก่า
    หน่วยงานภายในและภายนอก