กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Division of Guidance and Alumni Relations

ที่อยู่ติดต่อ

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ชั้น 3  ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข)
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5387 3180