กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Division of Guidance and Alumni Relations

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “สหกิจศึกษาไทย กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส” โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงานและให้นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ

  • การเสวนา " สหกิจศึกษานานาชาติ รู้ชัดปฏิบัติได้ "
  • การเสวนา " การนำผลการประเมินสหกิจศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน "
  • การเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ " การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ "
  • Co-op Clinnic : Burning Questions ตอบทุกปัญหากับสมาคมสหกิจศึกษาไทย
  • Best Practice 1 "สหกิจศึกษานานาชาติ ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ"
  • Best Practice 2 "สหกิจศึกษา พัฒนาบัณฑิต ผลิตงานคุณภาพ"
  • พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย จำนวน 225 รางวัล  โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัล ดังนี้ 

        1.สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับเครือข่าย

        2.ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับเครือข่าย ได้แก่ อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม

        3.นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับเครือข่าย ได้แก่ นายเสกสรร วรรณแก้ว และนางสาวภัชรา มะโรง

           นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

        4.โครงงาน / ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย : ชุดอุปกรณ์ลดฝุ่นจากการเทพรีมิกซ์

           โดย นายเจษฎา ศรีวิชัย นักศึกษาหลักสูตร อาหารสัตว์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

        5.โครงงาน / ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่าย 

           การออกแบบตัวละครประกอบสื่อสำหรับเด็กในโครงการ NOE Plaza ตลาดการศึกษาออนไลน์

           โดย นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร หลักสูตรการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 6/11/2556 11:32:32     ที่มา : กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2885

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี,โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 26–29 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยงานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการก้าวย่างตามรอยพ่อขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานพื้นที่โครงการในพระราชดำริ ตลอดจนสามารถนำสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยนำบุคลากร กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี,โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท
18 เมษายน 2562     |      713
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 และเป็นการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้พบปะและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมทั้งนักษึกษาได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ/ชมรมต่าง ๆ ศิษย์เก่าแม่โจ้ และบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
10 มกราคม 2562     |      561
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา "คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561"
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ด้านจัดหาทุนการศึกษาได้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 40 รายที่สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีคุณรัตนากร ศิริรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งประเภททุนการศึกษาออกเป็นดังนี้ ระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตร 5 ปี ปีละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน 2. หลักสูตร 4 ปี ปีละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน 3. หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ปีละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีละ 15,000 บาท จำนวน 2 ทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
21 พฤศจิกายน 2561     |      487
มอบทุนการศึกษา “กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์” ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 11
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนว รับมอบเงินทุนการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษา “กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์” ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 11 จำนวน 18,000 บาท และจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ณ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 พฤศจิกายน 2561     |      723