กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Division of Guidance and Alumni Relations

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ