กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Division of Guidance and Alumni Relations
โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี,โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 26–29 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยงานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการก้าวย่างตามรอยพ่อขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานพื้นที่โครงการในพระราชดำริ ตลอดจนสามารถนำสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยนำบุคลากร กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี,โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท
18 เมษายน 2562     |      713
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 และเป็นการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้พบปะและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมทั้งนักษึกษาได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ/ชมรมต่าง ๆ ศิษย์เก่าแม่โจ้ และบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
10 มกราคม 2562     |      562
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา "คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561"
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ด้านจัดหาทุนการศึกษาได้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 40 รายที่สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีคุณรัตนากร ศิริรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งประเภททุนการศึกษาออกเป็นดังนี้ ระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตร 5 ปี ปีละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน 2. หลักสูตร 4 ปี ปีละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน 3. หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ปีละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีละ 15,000 บาท จำนวน 2 ทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
21 พฤศจิกายน 2561     |      488
มอบทุนการศึกษา “กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์” ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 11
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนว รับมอบเงินทุนการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษา “กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์” ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 11 จำนวน 18,000 บาท และจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ณ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 พฤศจิกายน 2561     |      723
มอบทุนการศึกษากลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับคุณเฉลิม บุญประเชิญ รองกรรมการอาวุโสงานผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย และคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 150000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรนายมณฑล เมืองแก้ว         นักศึกษาชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวนางสาววลารินทร์ ยาวุฒิ      นักศึกษาชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตรนางสาวชาคริยา กองเอียด   นักศึกษาชั้นปีที่ 4    สาขาวิชาเกษตรเคมี (ทุนต่อเนื่อง)นางสาวศิริพร วิชาดี          นักศึกษาชั้นปีที่ 4     สาขาวิชาเกษตรเคมี (ทุนต่อเนื่อง)นางสาวศุภากร ดวงเนตร    นักศึกษาชั้นปีที่ 4     สาขาวิชาเกษตรเคมี (ทุนต่อเนื่อง)นายซาบัน คำยุง             นักศึกษาชั้นปีที่ 3     สาขาวิชาพืชสวน (ทุนต่อเนื่อง)นายบัณฑิต สมจิตร          นักศึกษาชั้นปีที่ 2     สาขาวิชาปฐพีศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์นางสาวอภิชญา สาระมาน    นักศึกษาชั้นปีที่ 4         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ทุนต่อเนื่อง)นางสาวสมัชชา สันหาด       นักศึกษาชั้นปีที่ 3         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ทุนต่อเนื่อง)คณะบริหารธุรกิจนางสาวลักษมณ กล่อมมิตร   นักศึกษาชั้นปีที่ 2         สาขาวิชาการบัญชีซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง โดยได้มีการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 พฤศจิกายน 2561     |      450
มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย”
เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงาน วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ครบรอบ 102 ปี โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย และผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 พฤศจิกายน 2561     |      367
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กลุ่มธุรกิจครบวงจร (ข้าวโพด) ระดับปริญญาตรี”
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานแนะแนว กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคุณวิชา วัฒนเมธา รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานทรัพยากรบุคลากร คุณเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านโครงการพิเศษ และคุณปฐมา พรวิริยะมงคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กลุ่มธุรกิจครบวงจร (ข้าวโพด) ในโอกาสที่เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากบริษัท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีณ ห้องประชุมห้วยเรไร ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
2 พฤศจิกายน 2561     |      595
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา "บุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานแนะแนว กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคุณญานี ศิริวัฒนกุล เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในโอกาสที่เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา "บุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2561ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
2 พฤศจิกายน 2561     |      431
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนานักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนานักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายศิษย์เก่า โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรด้านทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานแนะแนว และการให้คำปรึกษา งานจัดหางาน และงานด้านศิษย์เก่า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
13 มิถุนายน 2561     |      532
พี่ใหญ่ รุ่น 33 มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ในงานรำลึก 101 ปี อาจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ณ บริเวณอนุสาวรีย์ อาจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน 2 ทุน ดังนี้คุณสุรพันธุ์ เด็ดขาด ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 6,000 บาทคุณวีระศักดิ์ แก้วคราม ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 6,000 บาทโดยมีนางสาวอรชร วงษ์ศิริ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกองทุนเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย นางรุ่งนภา รินคำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนว เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษา เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่อไป
7 พฤศจิกายน 2560     |      612
ทั้งหมด 35 หน้า