กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Division of Guidance and Alumni Relations
ขั้นตอนการ MOU ระหว่างหน่วยงาน-กองกลาง.pdf
ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน - งานกองทุนเพื่อการศึกษา.pdf
ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-งานแนะแนว.pdf
ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการนอกแผนผ่านระบบ-E.project.pdf
ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการผ่านระบบ-E.project.pdf
ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ - งานศิษย์เก่าสัมพันธ์.pdf
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขออนุมัติย่อยโครงการ.pdf
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ.pdf
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบันทึกในระบบบัญชี-3-มิติ.pdf
ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารค่าใช้สอย.pdf
ขั้นตอนการรายงานผลโครงการนอกแผนผ่านระบบ-E.project.pdf
ขั้นตอนการรายงานผลโครงการผ่านระบบ-E.project.pdf
ขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการภายในงานบริหารและธุรการ.pdf
ขั้นตอนการให้คำปรึกษานักศึกษา-งานแนะแนว.pdf