กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Division of Guidance and Alumni Relations

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี,โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 26–29 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยงานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการก้าวย่างตามรอยพ่อขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานพื้นที่โครงการในพระราชดำริ ตลอดจนสามารถนำสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยนำบุคลากร กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี,โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท
18 เมษายน 2562
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 และเป็นการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้พบปะและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมทั้งนักษึกษาได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ/ชมรมต่าง ๆ ศิษย์เก่าแม่โจ้ และบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
10 มกราคม 2562
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา "คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561"
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ด้านจัดหาทุนการศึกษาได้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 40 รายที่สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีคุณรัตนากร ศิริรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งประเภททุนการศึกษาออกเป็นดังนี้ ระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตร 5 ปี ปีละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน 2. หลักสูตร 4 ปี ปีละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน 3. หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ปีละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีละ 15,000 บาท จำนวน 2 ทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
21 พฤศจิกายน 2561
มอบทุนการศึกษา “กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์” ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 11
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนว รับมอบเงินทุนการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษา “กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์” ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 11 จำนวน 18,000 บาท และจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ณ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 พฤศจิกายน 2561
มอบทุนการศึกษากลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับคุณเฉลิม บุญประเชิญ รองกรรมการอาวุโสงานผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย และคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 150000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรนายมณฑล เมืองแก้ว         นักศึกษาชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวนางสาววลารินทร์ ยาวุฒิ      นักศึกษาชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตรนางสาวชาคริยา กองเอียด   นักศึกษาชั้นปีที่ 4    สาขาวิชาเกษตรเคมี (ทุนต่อเนื่อง)นางสาวศิริพร วิชาดี          นักศึกษาชั้นปีที่ 4     สาขาวิชาเกษตรเคมี (ทุนต่อเนื่อง)นางสาวศุภากร ดวงเนตร    นักศึกษาชั้นปีที่ 4     สาขาวิชาเกษตรเคมี (ทุนต่อเนื่อง)นายซาบัน คำยุง             นักศึกษาชั้นปีที่ 3     สาขาวิชาพืชสวน (ทุนต่อเนื่อง)นายบัณฑิต สมจิตร          นักศึกษาชั้นปีที่ 2     สาขาวิชาปฐพีศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์นางสาวอภิชญา สาระมาน    นักศึกษาชั้นปีที่ 4         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ทุนต่อเนื่อง)นางสาวสมัชชา สันหาด       นักศึกษาชั้นปีที่ 3         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ทุนต่อเนื่อง)คณะบริหารธุรกิจนางสาวลักษมณ กล่อมมิตร   นักศึกษาชั้นปีที่ 2         สาขาวิชาการบัญชีซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง โดยได้มีการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561วันที่สัมภาษณ์: วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561เวลา: 09.00 น. เป็นต้นไปสถานที่: ห้องประชุมชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้การแต่งกาย: ชุดนักศึกษา
14 พฤศจิกายน 2561
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์”
เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานแนะแนว กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ในการเดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
2 พฤศจิกายน 2561
มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย”
เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงาน วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ครบรอบ 102 ปี โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย และผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 พฤศจิกายน 2561
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กลุ่มธุรกิจครบวงจร (ข้าวโพด) ระดับปริญญาตรี”
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานแนะแนว กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคุณวิชา วัฒนเมธา รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานทรัพยากรบุคลากร คุณเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านโครงการพิเศษ และคุณปฐมา พรวิริยะมงคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กลุ่มธุรกิจครบวงจร (ข้าวโพด) ในโอกาสที่เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากบริษัท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีณ ห้องประชุมห้วยเรไร ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
2 พฤศจิกายน 2561
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา "บุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานแนะแนว กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคุณญานี ศิริวัฒนกุล เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในโอกาสที่เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา "บุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2561ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
2 พฤศจิกายน 2561
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนานักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนานักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายศิษย์เก่า โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรด้านทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานแนะแนว และการให้คำปรึกษา งานจัดหางาน และงานด้านศิษย์เก่า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
13 มิถุนายน 2561
พี่ใหญ่ รุ่น 33 มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ในงานรำลึก 101 ปี อาจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ณ บริเวณอนุสาวรีย์ อาจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน 2 ทุน ดังนี้คุณสุรพันธุ์ เด็ดขาด ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 6,000 บาทคุณวีระศักดิ์ แก้วคราม ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 6,000 บาทโดยมีนางสาวอรชร วงษ์ศิริ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกองทุนเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย นางรุ่งนภา รินคำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนว เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษา เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่อไป
7 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและขอบคุณ คณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 แก่นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 150000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 พฤศจิกายน 2560
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. คุณญานี ศิริวัฒนุกุล ผู้บริหารทุนการศึกษาบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และคณะ เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 ทุน ทุนละ 25000 บาท เป็นจำนวนเงิน 200000 บาท และได้ติดตามผลการเรียน พร้อมเยี่ยมเยียนนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประจำปี 2560 จำนวน 13 คน โดยมีอาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนว เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 พฤศจิกายน 2560
ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้ ได้มอบทันการศึกษา (ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2560 เป็นเวลา 10 ปี จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท โดย คุณจุติ อมราภรณ์พิสุทธิ์ ผู้จัดการธนาคาร ไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา นายยุทธภูมิ จิตรคง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว เกรดเฉลี่ย 3.50 ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น มีจิตอาสา และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการมอบทุนการศึกษาในครั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผอ.สิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมในการรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย และในวันเดียวกัน อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาและให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม (บุตรสาวคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์) และคุณสาธิต วิมลเกษม ที่ได้มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท และได้นำเงินที่เหลือ จำนวน 18,000 บาท เข้าสมทบในกองทุนคุณฉัตร พุ่มสวัสดิ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 11 (ซึ่งจัดตั้งกองทุนคุณฉัตร พุ่มสวัสดิ์ ซึ่งจัดตั้งขั้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545) เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท ซึ่งกองทุนคุณฉัตร พุ่มสวัสดิ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 11 ณ ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 622,000 บาท (ยอด ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560) ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 พฤศจิกายน 2560
นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมใจตามรอยกษัตริย์เกษตร
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดย ผอ.สิริวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานกองแนะแนว บุคลากรกองแนะแนว และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ ในด้านการติดตามและดูแลนักศึกษาทุนพระราชทาน ศึกษาหลักการทรงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามโครงการนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมใจตามรอยกษัตริย์เกษตร เพื่อสำนักพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวรรณี นันทรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พร้อมคณะให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง การศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้ทุนการศึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโอกาสนี้นำนักศึกษาทุนพร้อมบุคลากรกองแนะแนวร่วมพิธีเคารพพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วย ณ กรุงเทพมหานคร
7 พฤศจิกายน 2560
แม่โจ้รวมพลังปลูกดาวเรืองถวายพ่อ
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรม รวมพลังปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองกว่าหนึ่งแสนต้น ทั่วมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ตามรอยพ่อ "กษัตริย์เกษตร” และในกิจกรรมครั้งนี้ผู้อำนวยการกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งชาวแม่โจ้ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร ชุมชนใกล้เคียง และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ "ดาวเรือง” เป็นดอกไม้ประจำพระองค์ด้วยสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนับเป็นดอกไม้ที่คนไทยนิยมปลูกเพราะชื่อมีความเป็นสิริมงคล เป็นไม้ดอกเพื่อการเกษตรที่ช่วยสร้างรายได้ และยังมีสรรพคุณทางยานานัปการ “ดอกดาวเรือง” จะเป็นหนึ่งในดอกไม้สีเหลืองที่ทำให้เราได้รำลึกถึงพระองค์ท่าน ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์
7 พฤศจิกายน 2560
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดประชุมทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 นำโดยผู้อำนวยการกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อปรึกษาหารือของกิจกรรมแต่ละงานภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
7 พฤศจิกายน 2560
โครงการปลุกจิตสำนึกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 งานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการปลุกจิตสำนึกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ เงื่อนไขของการเป็นนักศึกษา และทักษะการเขียนจดหมาย ตลอดจนวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและหน่ายงานเกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร และอาจารย์ลักขณา ชาปู่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “หลักการใช้ภาษาและการเขียนจดหมายถึงผู้มีอุปการะทุน” ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มีนาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ผู้ขอสมัครเข้ารับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ นำโดย Mr. Daisuke Kuramoto, Mr. Tsuyoshi Inoue และ Ms. Roongtiva Manothirakul สอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ นางสาวสิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานแนะแนวฯ เข้าให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 มีนาคม 2560
ดูทั้งหมด
ผู้บริหาร บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด เข้าพบ อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556  เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณพัชร พัชรเวทิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคเหนือ บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด คุณสุรชาติ กำหอม ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานเชียงใหม่ คุณนิตยา งามสง่า ผู้จัดการแผนกอาวุโส ทรัพยากรมนุษย์ ภาคเหนือ คุณศิริลักษณ์ กวีกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ สำนักงานเชียงใหม่ คุณธันว์ บุญมา ผู้จัดการโรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้ นายจงยุทธ โสตถิปิณฑะ เจ้าหน้าที่บุคคล สำนักทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร คุณศันสนีย์ จำจด ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชีและการเงิน เข้าพบอาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือเรื่องการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา
1 มกราคม 2557
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2556  เวลา 08.30 - 16.30 น. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมสิงห์พลินและห้องประชุมสิงห์ปราชญ์  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการฝึกสหกิจศึกษา
1 มกราคม 2557
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ งานสหกิจศึกษา กองแนะแนวสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โทร ๐ ๕๓๘๗ ๕๓๕๗ดาวโหลดเอกสาร รายละเอียดและคุณสมบัติคลิ๊กที่นี่
1 มกราคม 2557
ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ของเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30-11.00 น. อาจารย์เจนศิริ จันทร์ศิริ พร้อมด้วยอาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์ จากงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพได้เข้าพบกับนางสาวสิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางสาวนิวัติ ช่างซอ หัวหน้างานสหกิจศึกษา เพื่อติดตามและรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ของเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (ระยะที่ 2)
10 สิงหาคม 2556
บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักรจำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่- คณะบริหารธุรกิจ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร- วิทยาลัยบริหารศาสตร์- คณะเศรษฐศาสตร์หรือ งานสหกิจศึกษา กองแนะแนวสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร ๐ ๕๓๘๗ ๕๓๕๗ดาวโหลดเอกสาร รายละเอียดและคุณสมบัติคลิกที่นี่
10 เมษายน 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 1 ต่อยอด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 1 ต่อยอด”ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ ห้อง CGV1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่โรงแรมเชียบใหม่แกรนด์วิว โดยมี อาจารย์ ดร.ทองเรียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 1 ต่อยอด  และมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศิริจรจารุ เป็นวิทยากรหลักร่วมกับคณะทำงานกับคณะวิทยากรจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย , อาจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ซึ่งในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมดังกล่าว โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสหกิจศึกษาระบบสหกิจศึกษาและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
1 มกราคม 2557
งานสหกิจศึกษา เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่5 พ.ศ 2556
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “สหกิจศึกษาไทย กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส” โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงานและให้นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิการเสวนา " สหกิจศึกษานานาชาติ รู้ชัดปฏิบัติได้ "การเสวนา " การนำผลการประเมินสหกิจศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน "การเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ " การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ "Co-op Clinnic : Burning Questions ตอบทุกปัญหากับสมาคมสหกิจศึกษาไทยBest Practice 1 "สหกิจศึกษานานาชาติ ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ"Best Practice 2 "สหกิจศึกษา พัฒนาบัณฑิต ผลิตงานคุณภาพ"พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย จำนวน 225 รางวัล  โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัล ดังนี้         1.สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับเครือข่าย        2.ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับเครือข่าย ได้แก่ อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม        3.นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับเครือข่าย ได้แก่ นายเสกสรร วรรณแก้ว และนางสาวภัชรา มะโรง           นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม        4.โครงงาน / ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย : ชุดอุปกรณ์ลดฝุ่นจากการเทพรีมิกซ์           โดย นายเจษฎา ศรีวิชัย นักศึกษาหลักสูตร อาหารสัตว์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี        5.โครงงาน / ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่าย            การออกแบบตัวละครประกอบสื่อสำหรับเด็กในโครงการ NOE Plaza ตลาดการศึกษาออนไลน์           โดย นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร หลักสูตรการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
6 พฤศจิกายน 2556
Rawee Waree Resort and Spa Chiang Mai รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
Rawee Waree Resort and Spa Chiang Mai รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่คณะพัฒนาการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์คณะวิศกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร                                               ( สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร )หรืองานสหกิจศึกษา กองแนะแนวสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์โทร ๐ ๕๓๘๗ ๕๓๕๗ดาวโหลดเอกสาร รายละเอียดและคุณสมบัติคลิกที่นี่
1 มกราคม 2557
มหาวิทยาลัยบรูพาเข้าศึกษาดูงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมือวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยบรูพานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก  ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานสหกิจศึกษา กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสหกิจศึกษา ในการนี้คณะศึกษาดูงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ให้การกล่าวต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมของสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นคณะมหาวิทยาลัยบรูพาได้รับฟังการบรรยายการจัดการศึกษาในรูปแบบ ของกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า รองคณบดีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายวิชาการ
5 กันยายน 2556
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ งานแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ  โดย อาจารย์อภิชาติ  สวนคำกอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  และได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ จำนวน ๒ ท่าน คือ คุณรัตนากร ศิริรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ ๙๙ แอนด์เซอร์วิส จำกัด และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายในหัวข้อเรื่อง บุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสาร  /คุณสุพจน์ โพธิคามบำรุง  ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ ๓๐ บรยยายในหัวข้อเรื่อง สิ่งดีๆ จากพี่สู่น้อง /คุณรุ่งนภา รินคำ บรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนจดหมายติดต่อเจ้าของทุนการศึกษา ในครั้งนี้
2 มิถุนายน 2556
ดูทั้งหมด
ดำหัว ขอพรจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสาวสิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้นำบุคลากรกองแนะแนวฯ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย ณ ห้องรองอธิการบดี ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
28 เมษายน 2559
บริษัท เชียงใหม่ แอล. เค. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา (๔๙๗)
บริษัท เชียงใหม่ แอล. เค. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา (๔๙๗)สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ หรือ งานสหกิจศึกษา กองแนะแนวสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โทร ๐ ๕๓๘๗ ๕๓๕๗ดาวโหลดเอกสาร รายละเอียดและคุณสมบัติคลิ๊กที่นี่
1 มกราคม 2557
กระบี่ ทิพา รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
กระบี่ ทิพา รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว- คณะศิลปศาสตร์- คณะบริหารธุรกิจหรือ งานสหกิจศึกษา กองแนะแนวสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร ๐ ๕๓๘๗ ๕๓๕๗ดาวโหลดเอกสาร รายละเอียดและคุณสมบัติคลิกที่นี่
10 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU ประจำปีงบประมาณ 2556
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU 
7 พฤษภาคม 2556
บริษัทโกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (กลุ่มบริษัทสหฟาร์ม)มาสอบสัมภาษณ์งานนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ งานจัดหางาน  กองแนะแนว  สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับบริษัทโกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (กลุ่มบริษัทสหฟาร์ม) ซึ่งคุณสนุก  สายรัตน์  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหฟาร์มพร้อมทีมงาน ได้มาสอบสัมภาษณ์งานนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จำนวน ๓๕ คน ณ ห้องประชุมห้วยเรไร  ชั้น ๓  ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ และนางสิรวีธ์  อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ พร้อมด้วย นางสมพร  แรกชำนาย หัวหน้างานจัดหางานฯ และบุคลากรกองแนะแนวฯ ได้ร่วมรับประทานอาหาร เพื่อเลี้ยงตอบแทนทางตัวแทนจากบริษัทดังกล่าว ที่เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ร้านอาหารปลาชานเมือง โดยมีบรรยากาศแบบเป็นกันเอง
1 มกราคม 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ?การจัดสวนถาด?
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาเติมเต็มความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพให้กับศิษย์เก่า  หลักสูตร “การจัดสวนถาด” โดยมีอาจารย์อภิชาติ  สวนคำกองผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ศิษย์เก่า บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างรายได้พิเศษได้ อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิติที่ดีให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมศิขรินทร์  ชั้น ๓ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
8 สิงหาคม 2554
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมทำบุญตักบาตร
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพ
1 มกราคม 2557
รณรงค์การใช้เลขไทย
เลขไทยกับภาษาไทย เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
5 เมษายน 2554
คุณสาธิต คุณงามทิพย์ วิมลเกษม ได้นำเงินสมทบกองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์ ศิษย์เก่าแม๋โจ้ รุ่น11
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 คุณสาธิต คุณงามทิพย์  วิมลเกษม ได้นำเงินจำนวน 30,000 บาท สมทบกองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์ ศิษย์เก่าแม๋โจ้ รุ่น11 โดยมี นางสาวสิรวีธ์  อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องผู้ช่วยอธิการบดี ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
1 มกราคม 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ด้านสหกิจศึกษา และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองแนะแนวสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองแนะแนวสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โดยมีอาจารย์อภิชาต  สวนคำกอง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมี นางสาวนิวัติ ช่างซอ นักวิชาการศึกษา  และนายพิทักษ์  ราชจันทร์  หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้ให้ความรู้ด้านสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าในครั้งนี้
1 มกราคม 2557
ดูทั้งหมด
บริษัท ซุปเปอร์เทค ไบโอ-ออร์แกนิค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
11/12/2556 10:32:53
บริษัท ไฮฟาย คอนซัลท์ติ้ง จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
ALPINE GOLF CLUB - CHIANGMAI รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
Krabi Spesialisten Travel Management รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
โรงแรมอันดามัน คาเนเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
คาซา เดอ ลา ฟลอร่า รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3
1/1/2557 0:00:00
กลุ่มบริษัท CDG & G-ABLE รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
 ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้