กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Division of Guidance and Alumni Relations

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี,โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 26–29 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยงานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการก้าวย่างตามรอยพ่อขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานพื้นที่โครงการในพระราชดำริ ตลอดจนสามารถนำสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยนำบุคลากร กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี,โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท
18 เมษายน 2562
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 และเป็นการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้พบปะและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมทั้งนักษึกษาได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ/ชมรมต่าง ๆ ศิษย์เก่าแม่โจ้ และบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
10 มกราคม 2562
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา "คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561"
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ด้านจัดหาทุนการศึกษาได้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 40 รายที่สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีคุณรัตนากร ศิริรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งประเภททุนการศึกษาออกเป็นดังนี้ ระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตร 5 ปี ปีละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน 2. หลักสูตร 4 ปี ปีละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน 3. หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ปีละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีละ 15,000 บาท จำนวน 2 ทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
21 พฤศจิกายน 2561
มอบทุนการศึกษา “กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์” ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 11
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนว รับมอบเงินทุนการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษา “กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์” ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 11 จำนวน 18,000 บาท และจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ณ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 พฤศจิกายน 2561
มอบทุนการศึกษากลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับคุณเฉลิม บุญประเชิญ รองกรรมการอาวุโสงานผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย และคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 150000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรนายมณฑล เมืองแก้ว         นักศึกษาชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวนางสาววลารินทร์ ยาวุฒิ      นักศึกษาชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตรนางสาวชาคริยา กองเอียด   นักศึกษาชั้นปีที่ 4    สาขาวิชาเกษตรเคมี (ทุนต่อเนื่อง)นางสาวศิริพร วิชาดี          นักศึกษาชั้นปีที่ 4     สาขาวิชาเกษตรเคมี (ทุนต่อเนื่อง)นางสาวศุภากร ดวงเนตร    นักศึกษาชั้นปีที่ 4     สาขาวิชาเกษตรเคมี (ทุนต่อเนื่อง)นายซาบัน คำยุง             นักศึกษาชั้นปีที่ 3     สาขาวิชาพืชสวน (ทุนต่อเนื่อง)นายบัณฑิต สมจิตร          นักศึกษาชั้นปีที่ 2     สาขาวิชาปฐพีศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์นางสาวอภิชญา สาระมาน    นักศึกษาชั้นปีที่ 4         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ทุนต่อเนื่อง)นางสาวสมัชชา สันหาด       นักศึกษาชั้นปีที่ 3         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ทุนต่อเนื่อง)คณะบริหารธุรกิจนางสาวลักษมณ กล่อมมิตร   นักศึกษาชั้นปีที่ 2         สาขาวิชาการบัญชีซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง โดยได้มีการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 พฤศจิกายน 2561
ผู้บริหาร บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด เข้าพบ อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556  เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณพัชร พัชรเวทิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคเหนือ บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด คุณสุรชาติ กำหอม ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานเชียงใหม่ คุณนิตยา งามสง่า ผู้จัดการแผนกอาวุโส ทรัพยากรมนุษย์ ภาคเหนือ คุณศิริลักษณ์ กวีกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ สำนักงานเชียงใหม่ คุณธันว์ บุญมา ผู้จัดการโรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้ นายจงยุทธ โสตถิปิณฑะ เจ้าหน้าที่บุคคล สำนักทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร คุณศันสนีย์ จำจด ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชีและการเงิน เข้าพบอาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือเรื่องการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา
1 มกราคม 2557
ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ของเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30-11.00 น. อาจารย์เจนศิริ จันทร์ศิริ พร้อมด้วยอาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์ จากงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพได้เข้าพบกับนางสาวสิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางสาวนิวัติ ช่างซอ หัวหน้างานสหกิจศึกษา เพื่อติดตามและรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ของเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (ระยะที่ 2)
10 สิงหาคม 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 1 ต่อยอด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 1 ต่อยอด”ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ ห้อง CGV1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่โรงแรมเชียบใหม่แกรนด์วิว โดยมี อาจารย์ ดร.ทองเรียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 1 ต่อยอด  และมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศิริจรจารุ เป็นวิทยากรหลักร่วมกับคณะทำงานกับคณะวิทยากรจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย , อาจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ซึ่งในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมดังกล่าว โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสหกิจศึกษาระบบสหกิจศึกษาและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
1 มกราคม 2557
งานสหกิจศึกษา เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่5 พ.ศ 2556
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “สหกิจศึกษาไทย กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส” โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงานและให้นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิการเสวนา " สหกิจศึกษานานาชาติ รู้ชัดปฏิบัติได้ "การเสวนา " การนำผลการประเมินสหกิจศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน "การเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ " การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ "Co-op Clinnic : Burning Questions ตอบทุกปัญหากับสมาคมสหกิจศึกษาไทยBest Practice 1 "สหกิจศึกษานานาชาติ ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ"Best Practice 2 "สหกิจศึกษา พัฒนาบัณฑิต ผลิตงานคุณภาพ"พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย จำนวน 225 รางวัล  โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัล ดังนี้         1.สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับเครือข่าย        2.ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับเครือข่าย ได้แก่ อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม        3.นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับเครือข่าย ได้แก่ นายเสกสรร วรรณแก้ว และนางสาวภัชรา มะโรง           นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม        4.โครงงาน / ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย : ชุดอุปกรณ์ลดฝุ่นจากการเทพรีมิกซ์           โดย นายเจษฎา ศรีวิชัย นักศึกษาหลักสูตร อาหารสัตว์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี        5.โครงงาน / ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่าย            การออกแบบตัวละครประกอบสื่อสำหรับเด็กในโครงการ NOE Plaza ตลาดการศึกษาออนไลน์           โดย นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร หลักสูตรการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
6 พฤศจิกายน 2556
บริษัทโกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (กลุ่มบริษัทสหฟาร์ม)มาสอบสัมภาษณ์งานนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ งานจัดหางาน  กองแนะแนว  สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับบริษัทโกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (กลุ่มบริษัทสหฟาร์ม) ซึ่งคุณสนุก  สายรัตน์  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหฟาร์มพร้อมทีมงาน ได้มาสอบสัมภาษณ์งานนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จำนวน ๓๕ คน ณ ห้องประชุมห้วยเรไร  ชั้น ๓  ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ และนางสิรวีธ์  อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ พร้อมด้วย นางสมพร  แรกชำนาย หัวหน้างานจัดหางานฯ และบุคลากรกองแนะแนวฯ ได้ร่วมรับประทานอาหาร เพื่อเลี้ยงตอบแทนทางตัวแทนจากบริษัทดังกล่าว ที่เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ร้านอาหารปลาชานเมือง โดยมีบรรยากาศแบบเป็นกันเอง
1 มกราคม 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ?การจัดสวนถาด?
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาเติมเต็มความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพให้กับศิษย์เก่า  หลักสูตร “การจัดสวนถาด” โดยมีอาจารย์อภิชาติ  สวนคำกองผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ศิษย์เก่า บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างรายได้พิเศษได้ อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิติที่ดีให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมศิขรินทร์  ชั้น ๓ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
8 สิงหาคม 2554
บริษัท ซุปเปอร์เทค ไบโอ-ออร์แกนิค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
11/12/2556 10:32:53
บริษัท ไฮฟาย คอนซัลท์ติ้ง จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
ALPINE GOLF CLUB - CHIANGMAI รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
Krabi Spesialisten Travel Management รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
โรงแรมอันดามัน คาเนเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
คาซา เดอ ลา ฟลอร่า รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3
1/1/2557 0:00:00
กลุ่มบริษัท CDG & G-ABLE รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา(๔๙๗)
1/1/2557 0:00:00
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้